ایران‌خودرو صادرات دوهزار دستگاه خودرو به روسیه را استارت زد

ایران‌خودرو صادرات دوهزار دستگاه خودرو به روسیه را استارت زد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135242/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی