ایران‌خودرو ۳۰ امتیاز بالاتر از متوسط رضایت از خدمات فروش صنعت/ افزایش رضایت مشتریان در زمان تحویل خودرو
ایران‌خودرو ۳۰ امتیاز بالاتر از متوسط رضایت از خدمات فروش صنعت/ افزایش رضایت مشتریان در زمان تحویل خودرو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135090/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B3%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی