ایران خودرو با تارا در نمایشگاه MIMS AUTOMOBILITY روسیه حاضر می‌شود
ایران خودرو با تارا در نمایشگاه MIMS AUTOMOBILITY روسیه حاضر می‌شود – چرخان
منبع: https://charkhan.com/148145/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-mims-automobility-%D8%B1%D9%88%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی