ایران خودرو پژو 207i اتوماتیک را به روسیه صادر کرد
ایران خودرو پژو 207i اتوماتیک را به روسیه صادر کرد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147196/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-207i-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B5/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی