بازدید سفیر کره جنوبی از غرفه کرمان موتور در نمایشگاه تحول صنعت خودرو

بازدید سفیر کره جنوبی از غرفه کرمان موتور در نمایشگاه تحول صنعت خودرو – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127927/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی