بازدید محسن رضایی از غرفه گروه بهمن در نمایشگاه خودرو مشهد

بازدید محسن رضایی از غرفه گروه بهمن در نمایشگاه خودرو مشهد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128069/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی