بایک رویژیانگ X3، کراس‌اوور اقتصادی و ارزان مکث موتور؛ (تیزر)

بایک رویژیانگ X3، کراس‌اوور اقتصادی و ارزان مکث موتور؛ (تیزر) – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128616/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-x3%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی