بایک رویژیانگ X3، کراس‌اوور جدید مکث موتور در حال آزمایش‌های تطبیقی دیده شد!

بایک رویژیانگ X3، کراس‌اوور جدید مکث موتور در حال آزمایش‌های تطبیقی دیده شد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/129303/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-x3%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%AB-%D9%85%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی