بایک BJ40 جدید توسط دیار خودرو در نمایشگاه خودرو اصفهان معرفی شد
بایک BJ40 جدید توسط دیار خودرو در نمایشگاه خودرو اصفهان معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132630/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-bj40-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی