با همکاری کانون اتومبیلرانی صورت می‌گیرد؛ ارائه خدمات امداد به مشتریان گروه ماموت خودرو در سراسر کشور








با همکاری کانون اتومبیلرانی صورت می‌گیرد؛ ارائه خدمات امداد به مشتریان گروه ماموت خودرو در سراسر کشور – چرخان










































منبع: https://charkhan.com/132397/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی