بخشنامه نصب عایق حرارتی اگزوز در خودرو سایپا ساینا S صادر شد
بخشنامه نصب عایق حرارتی اگزوز در خودرو سایپا ساینا S صادر شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/149115/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی