برخی از ویژگی‌های ساینا S در نسخه‌های جدید تحویلی تغییر کرد

برخی از ویژگی‌های ساینا S در نسخه‌های جدید تحویلی تغییر کرد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128914/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-s-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی