برنامه‌های آرین دیزل برای سال 1403، از افزایش سهم بازار تا معرفی کامیون جدید X6000
برنامه‌های آرین دیزل برای سال 1403، از افزایش سهم بازار تا معرفی کامیون جدید X6000 – چرخان
منبع: https://charkhan.com/159237/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1403%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی