برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام شركت پارس خودرو
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام شركت پارس خودرو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/146240/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی