برگزاری همایش شناخت ظرفیتهای همکاری در صنعت معدن و بخش حمل و نقل
برگزاری همایش شناخت ظرفیتهای همکاری در صنعت معدن و بخش حمل و نقل – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132332/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی