بن رو سایپا از برنامه مونتاژ خودرو فاو سنیا FAW SENIA R7 خبر داد
بن رو سایپا از برنامه مونتاژ خودرو فاو سنیا FAW SENIA R7 خبر داد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145243/%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%88-%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی