به زودی فیس لیفت کیا پیکانتو عرضه خواهد شد
به زودی فیس لیفت کیا پیکانتو عرضه خواهد شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/144149/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی