به منظور انجام فعالیت‌های بانکی و ارزی، گروه بهمن و بانک ملی تفاهنامه امضا کردند
به منظور انجام فعالیت‌های بانکی و ارزی، گروه بهمن و بانک ملی تفاهنامه امضا کردند – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131740/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی