تابستان پرانرژی: جشنواره اختصاصی گلف مشتریان فونیکس برگزار شد
تابستان پرانرژی: جشنواره اختصاصی گلف مشتریان فونیکس برگزار شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/148494/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی