تارا برقی با شعاع حرکتی 300 کیلومتری معرفی شد

تارا برقی با شعاع حرکتی 300 کیلومتری معرفی شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/129254/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-300-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی