تارا و دنا پلاس ایران خودرو به عراق صادر می‌شوند؛ تیراژ صادرات
تارا و دنا پلاس ایران خودرو به عراق صادر می‌شوند؛ تیراژ صادرات – چرخان
منبع: https://charkhan.com/144962/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی