تحقق سه مسیر پیشنهادی وزارت صمت برای ورود قطعه سازان به حوزه واردات خودرو غیرممکن است

رزمخواه بیان کرد: برای انتقال
دانش فنی قطعه سازان خارجی باید روابط به گونه ای باشد که امکان ارتباط بین قطعه
ساز داخلی و خارجی فراهم شود همان طور که در قراردادهای گذشته مانند قرارداد با پژو
فرانسه این امکان فراهم شد.

وی تاکید کرد: اگر هدف وزارت صمت از
واردات خودرو انتقال فناوری است می بایست درصدی از فروش خودروهای وارداتی را در
اختیار تولید کنندگان داخل قرار دهد.

این فعال صنعت قطعه سازی افزود: روش
دیگر مبنی بر انتقال فناوری ساخت
قطعات توسط تولیدکننده خودروی وارداتی به قطعه سازان داخلی نیز دارای
ابهاماتی است زیرا سیستم خودروسازان خارجی متفاوت با خودروسازان داخلی است و قطعه
ساز مستقل از خودروساز محصولی را بر اساس دانش فنی تولید می کند و در اختیار
خودروساز قرار می دهد. در واقع دانش فنی قطعات در اختیار خودروسازان خارجی نیست. لذا
اینکه خودروساز خارجی دانش فنی را از قطعه ساز خارجی بگیرد و در اختیار تولید
کننده داخلی قرار دهد بسیار دشوار است چراکه قطعه ساز خارجی برای کسب دانش فنی
هزینه کرده و دارای حق تکنولوژی است.

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
در خصوص سه روش انتقال فناوری ساختقطعات موردنیاز صنعت خودروتوسط یک قطعه ساز داخلی با کمکسرمایه واردکننده، انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکننده
خودروی وارداتی به قطعه سازان داخلی و در نهایت
سرمایه‌گذاری در تولید قطعات خودرو توسط واردکننده که توسط وزارت صمت و به
منظور انتقال فناوری به صنعت خودروسازی ایران از کانال واردات خودرو پیشنهاد شده
است،
اظهار داشت:
امکان انتقال فناوری ساخت
قطعات موردنیاز صنعت خودرو توسط قطعه ساز داخلی با کمکسرمایه واردکننده و همچنین سرمایه‌گذاری
در تولید قطعات خودرو توسط واردکننده
تقریبا غیرممکن است چراکه
ایجاد رابطه بین وارد کننده و تولید کننده داخلی بسیار مشکل است و وارد کننده
هیچگاه حاضر نخواهد شد که سرمایه خود را در اختیار تولید کننده داخلی قرار دهد.

وی یادآور شد: از طرفی با توجه به
محدودیت تیراژ و تنوع خودروهای وارداتی هیچ قطعه سازی حاضر به انتقال دانش فنی نخواهد
بود مگر در تیراژ بالا و حق دانش فنی کلان که برای تولید کننده خارجی صرفه اقتصادی
داشته باشد.

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی
ورود قطعه سازان به حوزه
واردات خودرو
از
طریق
سه مسیری که توسط وزارت صمت و به منظور انتقال فناوری به صنعت خودروسازی ایران از کانال
واردات خودرو پیشنهاد شده است را غیر ممکن دانست.

این فعال صنعت قطعه سازی در پایان تصریح
کرد: هر فردی که شناختی صحیح از صنعت خودرو داشته باشد می داند که امکان واردات خودرو
به ازای انتقال فناوری از طریق این سه مسیر به سرانجام نخواهد رسید.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/680021/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی