تحول در حمل‌و نقل شهر تبریز با مشارکت گروه بهمن
تحول در حمل‌و نقل شهر تبریز با مشارکت گروه بهمن – چرخانمنبع: https://charkhan.com/153452/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی