تسلا از مدل Y ارتقا یافته خود با امکانات جدید رونمایی کرد
تسلا از مدل Y ارتقا یافته خود با امکانات جدید رونمایی کرد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/150443/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-y-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی