تشریح برنامه های جدید گروه بهمن؛ در نمایشگاه خودروی کرمان

 


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی