تشکر رئیس جمهور از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه

تشکر رئیس جمهور از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127611/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی