تصاویر جدیدی از سایپا اطلس دیده شد؛ مجهز به سانروف و سامانه کنترل پایداری
تصاویر جدیدی از سایپا اطلس دیده شد؛ مجهز به سانروف و سامانه کنترل پایداری – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132385/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D9%85%D8%AC%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی