تصاویر جدید و اطلاعات اولیه از پیکاپ کینگ لینگ تاگا H پادرا دیزل منتشر شد
تصاویر جدید و اطلاعات اولیه از پیکاپ کینگ لینگ تاگا H پادرا دیزل منتشر شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137314/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی