تصاویر خودرو وارداتی چانگان CS35 پلاس در وبسایت سایپا منتشر شد
تصاویر خودرو وارداتی چانگان CS35 پلاس در وبسایت سایپا منتشر شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/144138/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-cs35-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی