تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت وارداتی، کاهش یافت!

تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت وارداتی، کاهش یافت! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/126331/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی