تغییر رینگ به کراس‌اوور هایما S7 پلاس ایران خودرو هم رسید

تغییر رینگ به کراس‌اوور هایما S7 پلاس ایران خودرو هم رسید – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136131/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-s7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی