تقدیر از مدیرعامل شرکت سایپادیزل به عنوان کارفرمای سلامت محور برتر کشور
تقدیر از مدیرعامل شرکت سایپادیزل به عنوان کارفرمای سلامت محور برتر کشور – چرخانمنبع: https://charkhan.com/144833/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی