تمدید زمان تکمیل وجه به همراه خبری خوش برای متقاضیان خودرو از کرمان موتور
تمدید زمان تکمیل وجه به همراه خبری خوش برای متقاضیان خودرو از کرمان موتور – چرخان


منبع: https://charkhan.com/146139/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی