تمدید نمایشگاه تحول صنعت خودرو تا 7 شهریور









تمدید نمایشگاه تحول صنعت خودرو تا 7 شهریور – چرخان
































منبع: https://charkhan.com/127891/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی