توسعه زیرساخت‌ها، مراکز تست و آزمون خودرو در اتحاد استراتژیک سایپا و ایران خودرو
توسعه زیرساخت‌ها، مراکز تست و آزمون خودرو در اتحاد استراتژیک سایپا و ایران خودرو – چرخان


منبع: https://charkhan.com/130373/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی