توسعه سبد محصول و صادرات، هدف اصلی رایزکو در نمایشگاه قطعات 1402
توسعه سبد محصول و صادرات، هدف اصلی رایزکو در نمایشگاه قطعات 1402 – چرخانمنبع: https://charkhan.com/148095/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی