تولید آزمایشی اطلس با تنوع رنگی مختلف توسط سایپا در جریان است
تولید آزمایشی اطلس با تنوع رنگی مختلف توسط سایپا در جریان است – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133590/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی