تولید آزمایشی شاهین اتوماتیک (CVT) توسط سایپا رقم خورد؛ بزودی در بازار!
تولید آزمایشی شاهین اتوماتیک (CVT) توسط سایپا رقم خورد؛ بزودی در بازار! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/134194/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-cvt-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی