تولید سایپا سپهر (P251) به عنوان وانت کوییک، به زامیاد محول گردید
تولید سایپا سپهر (P251) به عنوان وانت کوییک، به زامیاد محول گردید – چرخان
منبع: https://charkhan.com/135936/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-p251-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D8%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی