تولید نسل جدید خانواده موتور در شرکت مگاموتور؛ آغاز همکاری رسمی سایپا با DAE
تولید نسل جدید خانواده موتور در شرکت مگاموتور؛ آغاز همکاری رسمی سایپا با DAE – چرخان


منبع: https://charkhan.com/145266/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی