تولید ۶۰ هزار دستگاه خانواده هایما در سال جاری
تولید ۶۰ هزار دستگاه خانواده هایما در سال جاری – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147060/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی