تویوتا تاکوما هیولایی بزرگتر از لندکروز و هایلوکس با 2.5 میلیون کیلومتر کارکرد!
تویوتا تاکوما هیولایی بزرگتر از لندکروز و هایلوکس با 2.5 میلیون کیلومتر کارکرد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/158152/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی