تویوتا راش در لیست خودروهای وارداتی به ایران قرار گرفت
تویوتا راش در لیست خودروهای وارداتی به ایران قرار گرفت – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147228/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی