تیراژ مونتاژ پیکاپ جدید زامیاد زاگرس در سال 1401 و 1402 اعلام شد
تیراژ مونتاژ پیکاپ جدید زامیاد زاگرس در سال 1401 و 1402 اعلام شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/142479/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی