تیزر جدیدی از کانسپت الکتریکی آینده لکسوس منتشر شد
تیزر جدیدی از کانسپت الکتریکی آینده لکسوس منتشر شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/149958/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی