تیگارد x35 با قیمت 900 میلیونی وارد بازار می‌شود
تیگارد x35 با قیمت 900 میلیونی وارد بازار می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133184/%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-x35-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-900-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی