ثبت رکورد روزانه تولید سایپا در طول 2 سال اخیر
ثبت رکورد روزانه تولید سایپا در طول 2 سال اخیر – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132722/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-2-%D8%B3%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی