جانشین اونتادور معرفی شد، لامبورگینی روئلتو هیبریدی با 1015 اسب بخار قدرت
جانشین اونتادور معرفی شد، لامبورگینی روئلتو هیبریدی با 1015 اسب بخار قدرت – چرخان


منبع: https://charkhan.com/139651/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی