جدول کامل حقوق ورودی خودروهای سواری منتشر شد، از 20 تا 170 درصد
جدول کامل حقوق ورودی خودروهای سواری منتشر شد، از 20 تا 170 درصد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/152183/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی