جدیدترین میزان داخلی سازی پیکاپ KMC T8 کرمان موتور اعلام شد
جدیدترین میزان داخلی سازی پیکاپ KMC T8 کرمان موتور اعلام شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129718/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-kmc-t8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی